کمیته برگزاری


Hamed Vahdat-Nejad

دبیر کنفرانس

دکتر حامد وحدت نژاد، دانشگاه بیرجند


Hamid Saadatfar

دبیر علمی

دکتر حمید سعادت فر، دانشگاه بیرجند


saeid naseri

دبیر علمی حوزه پزشکی

دکتر سعید ناصری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


Mehran Taghipour

دبیر اجرایی

دکتر مهران تقی‌پور، دانشگاه بیرجند


دبیر اداری

مهندس محمد صادق نوابی، دانشگاه بیرجند


Javad Zeraatkar Moghaddam

دبیر انتشارات

دکتر جواد زراعتکار مقدم، دانشگاه بیرجند


Hossein Eliasi

دبیر کارگاه‌ها

دکتر حسین الیاسی، دانشگاه بیرجند


Morteza Ghayedi

دبیر روابط عمومی

مهندس مرتضی قایدی، دانشگاه بیرجند


Hussein Shirvani

دبیر فناوری اطلاعات و وب

مهندس حسین شیروانی، دانشگاه اصفهان

ورود به سیستم داوری